ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7ου Συμποσίου / 7th Symposium PROGRAMME
«ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» / “SIMULATION AND VIRTUALITY”


Αθήνα 13‐16 Ιουλίου 2011 / Athens, 13­‐16 July 2011
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»,

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30 ΤΚ. 106 79, ΑΘΗΝΑ
http://maps.uoa.gr/

Κατεβάστε την Αίτηση (pdf)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011/ WEDNESDAY JULY 13TH 2011

Προεδρείο / Chair
Καθ. Μ. Τζάνη

19:00‐19:30
Εναρξη Συμποσίου / Opening
Χαιρετισμοί / Welcome

Καθ. Μαρία Τζάνη / Prof. Maria Tzani

19:30‐20:00
Εναρκτήριες Παρουσιάσεις / Opening Presentations
Καθ. Matti Meri /Prof. Matti Meri

To (νέο) επάγγελμα του δασκάλου – Προκλήσεις στην
(μελλοντική) εκπαίδευση των δασκάλων
(New) Teacher profession – Challenges in (Future) Teacher
Education
Καθ. Ηλίας Μαριολάκος / Prof. Ilias Mariolakos
Πολιτισμικές και άλλες σχέσεις μεταξύ των προϊστορικών ΕΛΛΗΝΩΝ και των
ΥΠΕΡΒΟΡΙΩΝ-Μία γεωμυθολογική προσέγγυση / Cultural and other relations between the prehistoric Greeks and the hyperborean-A Geomythologic approach

20:30
ΔΕΞΙΩΣΗ / RECEPTION

ΚΤΙΡΙΟ “ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ”, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 48 & ΣΙΝΑ, 106 52 ΑΘΗΝΑ
(κοντά στο Κεντρικό Κτίριο όπου λαμβάνει χώρα το συμπόσιο)

http://maps.uoa.gr/?map=7&place=6
“KOSTIS PALAMAS” BUILDING, 48 AKADIMIAS AVE & SINA, 106 52 ATHENS
(near to Central Building where the Symposium takes place)
http://maps.uoa.gr/?map=7&place=6

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 / THURSDAY JULY 14TH 2011

Προεδρείο / Chair
Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής & Matti Meri, Ν. Μπαλτέας

10:00‐13:00
ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
HUMAN CENTERED TECHNOLOGY

10:00‐10:30
Εισήγηση / Lecture
Καθ. Θεόδωρος Γραμματάς / Prof. Theodoros Grammatas
Απούσα παρουσία της ψευδαίσθησης και παρούσα απουσία της εικόνας. Από τα εικονοποιημένα σύμβολα του θεάτρου στην εικονική συμβολοποίηση του πραγματικού. / The absentee presence of hallucination and the present absence of picture.

10:30‐11:00
Εισήγηση / Lecture
Κος B. Γιαννόπουλος / Mr. V. Giannopoulos
«...και συζήν πεφυκός» / “…kai sizein peikos”

11:00‐11:15
Διάλειμμα / Break

11:15‐11:45
Συζήτηση / Discussion

11:45‐12:15
Εισήγηση / Lecture
Καθ. N. Αντωνίου / Prof. N. Antoniou

Η σύγχρονη φυσική στο επίκεντρο ενός νέου ανθρωπισμού / Modern physics at the centre of a new humanism

12:15‐13:00
Συζήτηση / Discussion

13:00‐17:00
Διάλειμμα / Break

Προεδρείο / Chair
Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής & Κοντογιάννης Ηλίας, Κατερίνα Γκάργκα

17:00‐20:00
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / STATE OF THE ART TECHNOLOGY – ENTREPRENEURSHIP IN THE GREEK ENVIRONMENT

17:00‐17:30
Εισήγηση / Lecture
Θάνος Κριεμμάδης / Thanos Kriemadis
Η έννοια του εταιρικού πολίτη στη / σύγχρονη επιχειρηματικότητα /The notion of corporate citizenship at modern entrepreneurship

17:30‐18:00
Εισήγηση / Lecture
Καθ. Δ. Μπουραντάς / Prof. Dimitris Bourantas
Επιχειρηματικότητα το Ελληνικό περιβάλλον και υψηλή τεχνολογία/ Entrepreneurship in Greece and modern technology

18:00‐18:15
Διάλειμμα / Break

18:15‐18:45
Συζήτηση / Discussion

18:45‐19:15
Εισήγηση / Lecture
Ευάγγελος Γονατάς / Evagelos Gonatas
Υψηλή τεχνολογία – η Ελληνική πραγματικότητα / State of the art technology – the Greek reality

19:15‐19:45
Εισήγηση / Lecture
Νίκος Μπαλτέας / Nikos Balteas
«Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα»
“Entrepreneurship in Greece”

19:45‐20:15
Συζήτηση / Discussion

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 / FRIDAY JULY 15TH 2011

Προεδρείο / Chair
Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής & Santiago Ortigosa
Συμπεράσματα και Συζήτηση / Conclusionsand Discussion

10:00‐13:00
H ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ / THE CONVERGENCE AND DIVERGENCE SOCIETY

10:00‐10:30
Εισήγηση / Lecture
κ. Χρήστος Μανέας / Mr. Christos Maneas

10:30‐11:00
Εισήγηση / Lecture
κ. Νικόλαος Βουργίδης /Mr. Nikolaos Vourgidis
Ανθρωπος και Τεχνολογία / Humαn and Technology

11:00‐11:15
Διάλειμμα / Break

11:15‐11:30
Συζήτηση /Discussion

11:30‐12:00
Εισήγηση / Lecture
Καθ. Μ.Τζάνη / Prof. Maria Tzani
Σύγκλιση και Απόκλιση, Ποιός μιλά για Αξίες; / Convergence and Divergence;Who’s talking about values?

12:00‐13:00
Συζήτηση / Discussion

13:00‐17:00
Διάλειμμα / Break

Προεδρείο / Chair
Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

17:00‐20:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ /EDUCATION AND ALTERNATIVE SCENARIOS OF TOMORROW


17:00‐17:30
Εισήγηση / Lecture
Πρύτανης ΕΚΠΑ, Θεοδόσης Πελεγρίνης / UoA Dean, Theodosis Pelegrinis
Σύγχρονη τεχνολογία και προσωπικά δεδομένα / Modern technology and personal data

17:30‐18:00
Prof. SANTIAGO ORTIGOSA LOPEZ
Εκπαίδευση και Ερμηνευτική / Education and Hermeneutics

18:00‐18:45
Συμπεράσματα και Συζήτηση / Conclusions and Discussion
Καθ. Μ.Τζάνη, Καθ. Μatti Meri & Κατερίνα Γκάργκα / Prof. Maria Tzani, Prof. Matti Meri & Katerina Garga
Εκπαίδευση – Μέντωρ-Mentoring : Ποιός το χρειάζεται; /Round table:Education – Mentor – Mentoring;Who needs this?
Καθ. Μ.Τζάνη, Καθ. Μatti Meri & ΚατερίναΓκάργκα/ Prof. Maria Tzani, Prof. Matti Meri & Katerina Garga

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 / SATURDAY JULY 16TH 2011
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα «Σκαλκώτα», Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα / Megaron Athens Concert Hall, “Skalkota” Room; Vas. Soias Ave. & Kokkali St. 115 21 Athens
http://www.megaron.gr/default.asp?pid=12&la=1

20:00
Βραβεύσεις / Awards Ceremony
Θεατρική παράσταση «Νίτσε unleashed» / Performance “Nietzsche unleashed”